Naam van de instelling
Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel

RSIN (fiscaalnummer)
804599567

KvK nummer
41059280

Post- of bezoekadres
Nonnenstraat 5
5301 BE Zaltbommel

Duidelijke beschrijving van de doelstelling
De stichting heeft ten doel het opsporen, inkopen, verzamelen en bewaren van voorwerpen, boeken, handschriften, platen, foto’s, bandopnamen, films en verdere opjecten die betrekking hebben op Zaltbommel, de Bommelerwaard of Heerewaarden, alsmede van alle andere zaken van kunst- of cultuurhistorische betekenis, voorzover deze laatste hiervoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het exploiteren van een museum en, voorzover dit verenigbaar is met de primaire taak van de stichting zoals hiervoor bepaald, door middel van allerlei activiteiten te organiseren, die tot doel hebben de belangstelling voor de Bommelerwaard en de stad Zaltbommel ten aanzien van historie, kunst en kunstnijverheid te bevorderen en gestalte te geven.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De werkzaamheden van de stichting zullen met inachtneming van de beschreven doelstelling bestaan uit:

  • Exploiteren van een museum;
  • Tentoonstellen van collectie;
  • Het oprichten van Stichting Vrienden van het Stadskasteel van waaruit donaties zullen worden ontvangen;
  • Verwerven van sponsorgelden en subsidies om de doelstelling van de stichting te ondersteunen

Bestuurders (en functie)
F. van Dam-Peels (voorzitter)
H.F. van Ommen, secretaris
M.G.H. van Namen (penningmeester)
M. Oerlemans
P. Scholten

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk en ontvangen geen presentie- of vacatiegelden. Voor werkelijk gemaakte kosten ontvangen zij een vergoeding.
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers waarbij de kosten die zij maken voor uitvoering van hun functie voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de werkzaamheden van de vrijwilligers worden geen vergoedingen verstrekt.
Het bestuur kan beslissen dat er voor bepaalde werkzaamheden die in lijn liggen met de doelstelling van de stichting, waarvoor de benodigde expertise niet aanwezig is binnen de stichting, derden kunnen worden benaderd die daarbij voor een vergoeding in aanmerking komen.
De personeelskosten van de stichting bestaan nagenoeg geheel uit kosten voor het inhuren van een conservator en een beheerder van de collectie.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De inkomsten van de stichting bestonden in 2021 uit ontvangen donaties, subsidies, inkomsten uit het museum en overige inkomsten. Hier tegenover stonden personeels-, huisvestings- en overige kosten.
De stichting heeft in 2021 activiteiten verricht die in lijn liggen met de doelstelling.

Jaarverslag 

Ons jaarverslag over 2021 kunt u hier raadplegen.

Financiële verantwoording

Ons financieel verslag over 2021 kunt u hier raadplegen.