Naam van de instelling
Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel

RSIN (fiscaalnummer)
804599567

KvK nummer
41059280

Post- of bezoekadres
Nonnenstraat 5
5301 BE Zaltbommel

Duidelijke beschrijving van de doelstelling
De stichting heeft ten doel het opsporen, inkopen, verzamelen, bewaren en tentoonstellen van
voorwerpen, boekwerken, handschriften, platen, foto’s, bandopnamen, films en verdere objecten die
betrekking hebben op Zaltbommel, de Bommelerwaard en Heerewaarden, alsmede van alle andere
zaken van kunst- of cultuurhistorische betekenis, voor zover deze laatste hiervoor naar het oordeel van
het bestuur in aanmerking komen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het exploiteren van een museum en, voorzover dit
verenigbaar is met de primaire taak van de stichting als hiervoor bepaald, door middel van allerlei
activiteiten te organiseren, die tot doel hebben de belangstelling voor de stad Zaltbommel en de
Bommelerwaard ten aanzien van de historie, kunst en kunstnijverheid, te bevorderen en gestalte te
geven.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De werkzaamheden van de stichting zullen met inachtneming van de beschreven doelstelling bestaan uit:

  • Exploiteren van een museum;
  • Tentoonstellen van collectie;
  • Het oprichten van Stichting Vrienden van het Stadskasteel van waaruit donaties zullen worden ontvangen;
  • Verwerven van sponsorgelden en subsidies om de doelstelling van de stichting te ondersteunen

Bestuurders (en functie)
De heer R. Esseveld (voorzitter)
De heer R. Korver (penningmeester)
Mevrouw I. Diependaal-Meijer (secretaris)
Mevrouw M. Noordman (bestuurslid/vrijwilligerscoördinator)
Vacant (bestuurslid/educatie)
De heer H. Kessel (bestuurslid/pr)

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en ontvangen geen vacatiën/
of presentiegelden. Voor werkelijk gemaakte kosten ontvangen zij een vergoeding.
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers waarbij de kosten die zij maken bij de uitvoering van hun
werkzaamheden voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de werkzaamheden van de vrijwilligers
worden geen vergoedingen verstrekt.
Het bestuur kan beslissen dat er voor bepaalde werkzaamheden die in lijn liggen met de doelstelling
van de stichting, waarvoor de benodigde expertise niet aanwezig is binnen de stichting, derden
kunnen worden benaderd die daarbij voor een vergoeding in aanmerking komen.
De personeelskosten van de stichting bestaan nagenoeg geheel uit kosten voor het inhuren van een
conservator en beheerder van de collectie.

Jaarverslag 

In 2018 heeft de stichting activiteiten verricht die in lijn liggen met de bovengenoemde doelstelling. Dit is vastgelegd in het jaarverslag 2018 dat u hier kunt lezen: Jaarverslag 2018 Museum Stadskasteel Zaltbommel

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording: Balans en V en W voor website 2017